Vietnes konfidencialitātes politika

SIA RIPPOL un Seiko Watch Corporation piedāvā tiešsaistes resursus, kas sniedz ar produktiem saistītu informāciju un pakalpojumus, kā arī korporatīvās ziņas, nodarbinātību un citu ar mūsu uzņēmējdarbību saistītu informāciju.

Personas datu aizsardzība, kā arī privātuma un datu aizsardzības likumu un noteikumu ievērošana ir svarīga mūsu organizācijai un saistītajiem uzņēmumiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu patērētāju, biznesa kontaktpersonu un darbinieku privātuma tiesības, kad apstrādājam informāciju par viņiem.

Šī politika attiecas tikai uz personas datiem, kas savākti mūsu tīmekļa vietnēs, kuras pārvalda SEIKO vai trešās personas, kas darbojas mūsu kā datu apstrādātāju labā un vārdā, un kas tiek tālāk apstrādāti šeit norādītajiem mērķiem. Šī politika neattiecas uz personas datiem, kas savākti no bezsaistes resursiem un saziņas. Šī politika neattiecas arī uz trešo pušu tiešsaistes resursiem, uz kuriem var būt saites mūsu tīmekļa vietnēs, ja mēs nekontrolējam šādu resursu saturu vai privātuma praksi.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai mūsu datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas praksi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Kā minēts šajā politikā, atsauces uz "mūs", "mēs", "mūsu" un "SEIKO" parasti nozīmē SIA RIPPOL un Seiko Watch Corporation (tās var ietvert SEIKO saistītos uzņēmumus atkarībā no konteksta).

Kas mēs esam?

SIA RIPPOL, Vaļnu iela 35, LV-1050, Rīga, LATVIJA un Seiko Watch Corporation, kas atrodas 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japāna darbosies kā datu pārzinis un apstrādās jūsu personas datus, kas savākti, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes.

Jūsu personas datu vākšana

Mēs apkopojam personas datus tiešsaistē, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes. Personas var piekļūt daudzām mūsu vietņu daļām, nesniedzot nekādus personas datus. Ja sazināsieties ar mums un izvēlēsities sniegt savus personas datus, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, ievadot veidlapas vai datu laukus mūsu tīmekļa vietnēs un sazinoties ar mums, mēs apkoposim un izmantosim personas datus. .

Kad jūs apmeklējat mūsu vietnes, mēs automātiski apkopojam informāciju par jūsu datoru vai citu elektronisku ierīci, kas var ietvert jūsu interneta protokola (IP) adresi, jūsu pieprasījuma datumu un laiku, kā arī informāciju, ko nodrošina izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, sīkfaili.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkfailiem, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku https://seiko.lv/privacy-policy 

Iemesls, kāpēc mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ciktāl to atļauj vai pieprasa piemērojamie tiesību akti, šādiem mērķiem:

·         lai (i) pārdotu jums SEIKO produktus un pakalpojumus, (ii) izrakstītu jums rēķinu par jūsu pieprasītajiem SEIKO produktiem un pakalpojumiem, (iii) piegādātu jums SEIKO produktus un pakalpojumus, (iv) ieviestu tiešsaistes dalības pakalpojumus un (v) veiktu SEIKO saistības saskaņā ar līgumu, kura puse esat jūs (kopīgi "Izpildes mērķi")

·          lai (i) sniegtu jums reklāmas informāciju par SEIKO produktiem un pakalpojumiem, (ii) veiktu jums reklāmas aktivitātes (tostarp dažādas loterijas un dalības pakalpojumus), (iii) nosūtītu jums ielūgumus uz reklāmas pasākumiem, (iv) uzaicinātu jūs piedalīties aptaujās un tirgus izpētes aktivitātēs un (v) analizēt jūsu intereses, lai uzlabotu SEIKO produktus un pakalpojumus (kopīgi "Mārketinga mērķi")

·          atbildēt uz jūsu pieprasījumu ("Sazināšanās mērķis")

·          ievērot un īstenot mūsu tiesības un pildīt savus pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem

Mēs apstrādājam jūsu personas datus darbības nolūkos, mārketinga nolūkos un saziņas nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Atklājot savus viedokļus un fotoattēlus mūsu vietnē, mēs publicēsim informāciju, kas ir atbilstoša šīs politikas kontekstā, tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas. Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu un īstenotu savas tiesības un izpildītu savus pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūs varat arī atteikties sniegt mums savus personas datus. Tomēr, ja jūs nesniedzat savus datus, tas var ietekmēt jūsu vietnes lietošanu vai dažas mūsu vietņu funkcijas var nedarboties pilnībā.

Jūsu personas datu kopīgošana ar trešajām personām

Jūsu personas dati ir paredzēti mums, bet noteiktos apstākļos var tikt kopīgoti ar trešajām personām:

SEIKO grupas saistītie uzņēmumi: SEIKO var koplietot jūsu personas datus starp SEIKO grupas saistītajiem uzņēmumiem, lai administrētu SEIKO pakalpojumus un produktus, sniegtu jums klientu atbalstu, apstrādātu maksājumus, izprastu jūsu preferences, nosūtītu informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. un veikt citas šajā politikā aprakstītās darbības.

Pakalpojumu sniedzēji: mēs izmantojam citus uzņēmumus, aģentus vai darbuzņēmējus, lai sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā vai palīdzētu mums nodrošināt jums SEIKO pakalpojumus un produktus. Mēs varam koplietot personas datus ar šādām pakalpojumu sniedzēju kategorijām:

·         SEIKO izplatītāji

·          infrastruktūras un IT pakalpojumu sniedzēji, tostarp e-pasta arhivēšanai

·          mārketinga, reklāmas un komunikāciju aģentūras

·          kredītinformācijas aģentūras

·          grāmatvedības auditori un dažādi konsultanti

Sniedzot šādus pakalpojumus, šiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve jūsu personas datiem. Tomēr mēs saviem pakalpojumu sniedzējiem sniegsim tikai tādus personas datus, kas tiem ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un mēs pieprasām, lai viņi neizmantotu jūsu informāciju citiem mērķiem. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka visi mūsu pakalpojumu sniedzēji aizsargā jūsu personas datus.

Trešās puses, ko atļauj likums: noteiktos apstākļos mums var būt pienākums atklāt vai kopīgot jūsu personas datus, lai izpildītu juridisku vai regulējošu pienākumu (piemēram, mums var būt pienākums atklāt personas datus policijai, regulatoriem, valdībai aģentūrām vai tiesu vai administratīvajām iestādēm).

Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus trešajām personām, ja izpaušana ir gan juridiski pieļaujama, gan nepieciešama, lai aizsargātu vai aizstāvētu mūsu tiesības, valsts drošības, tiesībaizsardzības jautājumus, lai izpildītu mūsu līgumus vai aizsargātu jūsu vai sabiedrības tiesības.

Trešās personas, kas saistītas ar uzņēmumu nodošanu: mēs varam nodot jūsu personas datus trešajām personām saistībā ar reorganizāciju, pārstrukturēšanu, apvienošanu vai aktīvu iegādi vai nodošanu, ja saņēmēja puse piekrīt apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku. .

Mēs nepārdosim jūsu personas datus trešajām personām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnēs laiku pa laikam var būt saites uz mūsu biznesa kontaktpersonu vai saistīto uzņēmumu vietnēm un no tām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir savas privātuma politikas, un mēs nevaram kontrolēt, kā tās var izmantot jūsu personas datus. Jums ir jāpārbauda trešo pušu vietņu privātuma politikas, pirms iesniedzat tām jebkādus personas datus.

Personas datu pārsūtīšana ārpus jūsu valsts

SEIKO grupas filiāles un mūsu pakalpojumu sniedzēji Jūsu personas datus var pārsūtīt un apstrādāt ārpus valsts, kurā atrodaties. Mēs veiksim visus pasākumus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo politiku, kā arī piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp, ja tiek piemēroti Eiropas datu aizsardzības tiesību akti, noslēdzot standarta līguma klauzulas (vai līdzvērtīgi pasākumi) ar pusi ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

Jūsu personas datu aizsardzība

Mēs esam stingri ievērojuši personas datu apstrādes noteikumus atbilstoši to sensitivitātei, kā arī esam ieviesuši tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošos personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, grozīšanas vai iznīcināšanas. Šādi pasākumi ietver administratīvus, tehniskus un fiziskus aizsardzības pasākumus, piemēram, piekļuves personas datiem ierobežošanu tikai darbiniekiem un pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šāda informācija ir jāzina šajā politikā aprakstītajiem mērķiem.

Bērnu privātuma aizsardzība

Mūsu vietne var nodrošināt izvēles funkcijas bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, un var vākt bērnu personisko informāciju. Kad mēs piedāvāsim šīs funkcijas, mēs pieprasīsim to nodrošināt vecāku vārdu un kontaktinformāciju, lai nodrošinātu pārbaudāmas vecāku piekrišanas saņemšanu pirms jebkādas bērnu personas datu vākšanas, izmantošanas vai izpaušanas.

 

Klientiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, ir jāinformē jūsu vecāki, ka jums ir jāsaņem piekrišana jūsu personas datu apstrādei, jāuzrāda šī politika saviem vecākiem, jānorāda mums vecāku vārds un kontaktinformācija, kā arī jāsaņem jūsu vecāku piekrišana. Jūsu personas informācijas apstrādei.

Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem:

·         Piekļuve. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai personas dati, kas attiecas uz jums, tiek apstrādāti, un, ja tas notiek, pieprasīt piekļuvi personas datiem. Jums ir tiesības saņemt apstrādē esošo personas datu kopiju.

·          Labošana. Jums ir tiesības uz nepilnīgo vai neprecīzo personas datu, ko mēs apstrādājam par jums, labošanu.

·         Dzēšana. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu personas datus, ko apstrādājam par jums, izņemot gadījumus, kad mums šādi dati ir jāsaglabā, lai izpildītu juridiskas saistības vai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

·         Ierobežojums. Jums ir tiesības ierobežot mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka šie dati ir neprecīzi; mūsu apstrāde ir nelikumīga; vai ka mums vairs nav jāapstrādā šādi dati noteiktam mērķim, ja vien mēs nevaram dzēst datus juridiska vai cita pienākuma dēļ vai tāpēc, ka jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu.

·         Pārnesamība. Jums ir tiesības iegūt mūsu rīcībā esošos personas datus par jums strukturētā, elektroniskā formātā un pārsūtīt tos citam datu pārzinim, ja tie ir (1) personas dati, kurus esat mums sniedzis, un (2) ja mēs apstrādājam šos personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu.

·         Iebildumi. Ja jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu, ja vien mums nebūs pārliecinošu likumīgu iemeslu apstrādei, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm un tiesībām, vai ja mums ir jāturpina datu apstrāde, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību.

·         Piekrišanas atsaukšana. Ja esat piekritis jūsu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt savu piekrišanu. Tas ietver vietas, kurās vēlaties atteikties no mārketinga ziņojumiem.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, pirms sazināšanās, lūdzu, pārbaudiet šo [Kontaktinformācija]. Jūsu privātuma un drošības labad mēs varam pieprasīt jūsu identitātes pierādījumus vai papildu informāciju, lai mēs varētu rīkoties atbilstoši jūsu pieprasījumam, ja mūsu rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu. Mēs centīsimies sniegt jebkuru pieprasīto informāciju vai veikt pieprasītās izmaiņas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai personas datu aizsardzības regulatīvajai iestādei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ja uzskatāt, ka mēs neesam ievērojuši piemērojamos personas datu aizsardzības likumus.

Ja atrodaties vai problēma, par kuru vēlaties sūdzēties, ir radusies citur EEZ, EEZ valstu vietējo datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams šeit:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Jūsu personas datu glabāšanas periods

Mēs parasti glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams konkrētajam uzņēmējdarbības mērķim vai mērķiem, kuriem tie tika vākti, un tik ilgi, cik ilgi jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes. Dažos gadījumos mums var būt pienākums saglabāt informāciju ilgāku laiku, pamatojoties uz likumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz mūsu uzņēmējdarbību. Ja iespējams, mēs cenšamies padarīt informāciju anonimizētu vai noņemt no ierakstiem nevajadzīgos identifikatorus, kas mums, iespējams, būs jāsaglabā ilgāk par sākotnējo glabāšanas periodu. Kad personas dati vairs nav nepieciešami, mēs tos pēc iespējas ātrāk dzēšam vai padarām anonimizētu.

Kontaktinformācija

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu par šo politiku vai mūsu privātuma praksi.

Ja izvēlaties veikt tiešsaistes pieprasījumu, mēs apkoposim jūsu personisko informāciju, tostarp jūsu e-pasta adresi, vārdu un adresi, un izmantosim šo informāciju, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Ja piekrītat savas personas informācijas vākšanai un izmantošanai, lūdzu, izlasiet šo politiku, atzīmējiet piekrišanas lodziņu zemāk esošajā sadaļā “Tiešsaistes aptaujas” un noklikšķiniet uz pogas. Pēc tam varēsiet nosūtīt mums e-pasta ziņojumu, kurā ir norādīta mūsu e-pasta adrese uzziņai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no jūsu pieprasījuma veida mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju mūsu saistītajam uzņēmumam, kas ir atbildīgs par attiecīgajiem produktiem vai reklāmu, lai uzņēmums varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

SIA RIPPOL — personas informācijas pieprasījumi

Uzziņas pa tālruni

+37167217425

Pieejamais laiks 9:30-18:00 (izņemot sestdienas, svētdienas un valsts svētku dienas)

Tiešsaistes uzziņas


Veiciet tiešsaistes pieprasījumu: laiks@laiksjewellery.lv

Šīs politikas atjauninājums


Sīkdatņu politika:

Šajā sīkfailu politikā ir aprakstīts, kā sia “RIPPOL” Vaļnu iela 35, LV-1050, Rīga, LATVIJA un Seiko Watch Corporation atrodas 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118. , Japāna (“SEIKO”, “mūsu”, “mēs” vai “mums”, kas var ietvert Seiko Watch Corporation saistītos uzņēmumus atkarībā no konteksta).Izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu un saglabātu informāciju, kad apmeklējat mūsu vietnes.
Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietnes konfidencialitātes politiku vietnē https://seiko.lv/privacy-policy


Par sīkfailiem:


Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa vietnes var izmantot, lai palielinātu lietotāja funkcionalitāti vietnēs.Likums nosaka, ka mēs varam saglabāt sīkfailus jūsu ierīcē, ja tie ir noteikti nepieciešami šīs vietnes darbībai.Visiem citiem sīkfailu veidiem mums ir nepieciešama jūsu atļauja. Šī vietne izmanto dažāda veida sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ievieto trešo pušu pakalpojumi.Lietotāji, kuri mums ir devuši piekrišanu, var jebkurā laikā mainīt vai atsaukt jūsu piekrišanu mūsu vietnēs.Uzziniet vairāk par to, kas mēs esam, kā varat ar mums sazināties un kā mēs apstrādājam personas datus mūsu vietnes privātuma politikā.

Sīkdatņu mērķi:


Mēs savās vietnēs izmantojam sīkfailus, lai savāktu  un apkopotu anonīmu informāciju, lai saprastu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, un lai uzlabotu mūsu vietņu struktūras un saturu.Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai izveidotu statistikas materiālus par mūsu vietņu darbību un izmeklētu nesankcionētas piekļuves cēloņus.

Sīkdatņu veidi:


Mūsu izmantotie sīkfaili tiek klasificēti kā “sesijas sīkfaili” vai “pastāvīgie sīkfaili”.Sesijas sīkfaili tiek saglabāti jūsu datorā tikai uz laiku, kamēr jūs pārlūkojat mūsu vietnes.Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas pat pēc tam, kad pārtraucat pārlūkot mūsu tīmekļa vietnes, un tās paliek jūsu datorā, līdz beidzas to derīguma termiņš vai jūs tās izdzēšat.Sīkdatnes tiek klasificētas šādos veidos atkarībā no to funkcijām un nodrošinātājiem.

Stingri nepieciešamie sīkfaili: 

 

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietņu funkcionēšanai, un tās nevar izslēgt mūsu sistēmās.Tās parasti tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām, kas līdzinās pakalpojumu pieprasījumam, piemēram, jūsu privātuma preferenču iestatīšana, pieteikšanās vai veidlapu aizpildīšana.Varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā bloķētu vai brīdinātu jūs par šiem sīkfailiem, taču dažas vietņu daļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes nesaglabā nekādu personu identificējošu informāciju.

Veiktspējas sīkfaili:

 

Šīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumus un trafika avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot mūsu vietņu veiktspēju.Tie palīdz mums uzzināt, kuras tīmekļa lapas ir vispopulārākās un kuras ir vismazāk populāras, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas vietnēs.Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopota un tāpēc ir anonīma. Ja jūs neatļausit šīs sīkdatnes, mēs neuzzināsim, kad esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietnes, un nevarēsim pārraudzīt to darbību.

Sociālo mediju sīkfaili:

 

Šīs sīkdatnes ļauj atvieglot piekļuvi sociālajiem tīkliem un sociālajiem tiešsaistes rīkiem, kopīgojot komentārus, vērtējumus, tīmekļa lapas, grāmatzīmes un palīdzību.

Mērķauditorijas sīkfaili: 

 

Šīs sīkdatnes mūsu vietnēs varam iestatīt mēs vai mūsu partneruzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji.Tos var izmantot šie partneruzņēmumi vai mēs, lai izveidotu, vajadzības gadījumā apvienojot ar citu informāciju, jūsu interešu profilu un rādītu jums atbilstošus sludinājumus mūsu vietnēs vai citās vietnēs.Tie nesaglabā tieši personisko informāciju, bet darbojas, pamatojoties uz jūsu pārlūkprogrammas un interneta ierīces unikālo identificēšanu. Ja jūs neatļausiet šos sīkfailus, jūs redzēsit mazāk mērķtiecīgu reklāmu.

Funkcionālās sīkdatnes:

 

Šīs sīkdatnes ļauj vietnēm nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizāciju.Tos varam iestatīt mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam pievienojuši savām tīmekļa lapām.Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, daži vai visi no šiem pakalpojumiem var nedarboties pareizi.

Trešās puses sīkfaili: 

 

Tas sīkfails ir pirmās vai trešās puses sīkfails, ir atkarīgs no tā, no kurām vietnēm sīkfails nāk.Pirmās puses sīkfaili ir tie, kurus iestata apmeklētās vietnes vai to vārdā.Visas pārējās sīkdatnes ir trešās puses sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešās puses (tostarp, piemēram, reklāmas tīkli un ārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa trafika analīzes pakalpojumi) var izmantot arī sīkfailus, kurus mēs nevaram kontrolēt. Šīs sīkdatnes, visticamāk, ir veiktspējas un analītiskās sīkdatnes.,

Sīkdatņu glabāšanas periods:


Izņemot stingri nepieciešamās sīkdatnes, katra sīkdatne beigsies pēc uzglabāšanas perioda, kas norādīts zemāk sadaļā “Mūsu vietnēs izmantotie sīkfaili” tabulā.

Mūsu tīmekļa vietnēs izmantotās sīkdatnes:

 

Cookie Type

Description

Personal data

Storage Period

Example

Noteikti nepieciešams

Šīs sīkdatnes ir būtiskas mūsu vietņu normālai darbībai. Tie ļauj jums pārlūkot un izmantot mūsu vietnes.

Šīs sīkdatnes neapstrādā personas datus, jo tās neidentificē jūs kā fizisku personu.

-

 

Performance

Šīs sīkdatnes anonimizētā veidā apkopo informāciju par to, kā jūs izmantojat šo vietni, kas ļauj mums palīdzēt analizēt pārlūkotās tīmekļa lapas un apmeklējumu ilgumu un uzlabot mūsu vietnes.

Sīkfaili, kas saistīti ar jūsu mijiedarbību ar vietnēm, neidentificē jūs kā personu, jo šādi dati tiek vākti un apkopoti anonīmi.

Derīguma termiņš beidzas 2 gadus no noteiktā datuma

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=lv

Social Media

Šīs sīkdatnes ļauj atvieglot piekļuvi sociālajiem tīkliem un sociālajiem tiešsaistes rīkiem, kopīgojot komentārus, vērtējumus, tīmekļa lapas, grāmatzīmes un palīdzību.

Šīs sīkdatnes neapstrādā personas datus, jo tās neidentificē jūs kā fizisku personu.

Nosaka katra sīkfaila trešās puses nodrošinātājs

Facebook  https://www.facebook.com/policies/cookies  

Twitter:

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Instagram:

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

YouTube:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lv#types-of-cookies

Targeting

Šīs sīkdatnes reģistrē lietotāju tiešsaistes darbības, piemēram, vietņu apmeklējumus, pārlūkotās tīmekļa lapas, noklikšķinātās saites vai reklāmas. Mēs varam nosūtīt tiešsaistes sludinājumu kas attiecas uz jūsu interesēm sadarbībā ar trešo pušu partneruzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem (piem., ja jūs pārbaudāt tīmekļa vietni šajā vietnē, mēs varam rādīt reklāmu par produktiem vai pakalpojumiem, uz kuriem ir atsauce šajā vietnē, vai līdzīgu produktu vai pakalpojumu reklāmas citā vietnē ).

Šīs sīkdatnes neapstrādā personas datus, jo tās neidentificē jūs kā fizisku personu.

Nosaka katra sīkfaila trešās puses nodrošinātājs

popin:

https://discovery.popin.cc/home/privacyNotice.html

Yahoo:

https://consent.yahoo.com/v2/partners?sessionId=3_cc-session_22974d4f-8302-4ffa-9d26-78e0428d20a7

Google:

https://policies.google.com/technologies/ads?gl=lv  

AudienceOne®:

https://www.dac.co.jp/english/utility/rule/   

OutBrain:

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Functional Cookies

 

Šīs sīkdatnes ļauj vietnēm nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizāciju. Tos varam iestatīt mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam pievienojuši savām tīmekļa lapām. Ja jūs neatļaujat šos sīkfailus, daži vai visi no šiem pakalpojumiem var nedarboties pareizi.

 

Šīs sīkdatnes neapstrādā personas datus, jo tās neidentificē jūs kā fizisku personu.

 

 

Sīkfailu preferenču pārvaldība

 

Lielāko daļu datoru pārlūkprogrammas (kas nozīmē ierīci, ko var savienot ar internetu, piemēram, datoru, viedtālruni un planšetdatoru) parasti ir iestatītas sīkfailu pieņemšanai. Ja vēlaties mainīt mūsu tīmekļa vietņu sīkfailu preferences, varat to izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūsu pārlūkprogrammas 'palīdzības' funkcija vai tālāk norādītās vietnes (lūdzu, noklikšķiniet uz katras saites) pateiks, kā to izdarīt.

·         Google Chrome  

https://support.google.com/accounts/answer/3118621?en_US=ru&hl=lv

 

·         Internet Exporer

https://privacy.microsoft.com/lv-LV/privacystatement - maincookiessimilartechnologiesmodule

 

·         SAFARI

https://www.apple.com/legal/privacy/lv/cookies/

 

·         Mozillla Firefox

https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/ - user-choices

 

·         Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/lv-lv/topic/s%C4%ABkfailu-skat%C4%AB%C5%A1ana-p%C4%81rl%C5%ABkprogramm%C4%81-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

 

 

 

 

Sazinies ar mums

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu par sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu.

 

Ja izvēlaties veikt tiešsaistes pieprasījumu, mēs apkoposim jūsu personisko informāciju, tostarp jūsu e-pasta adresi, vārdu un adresi, un izmantosim šo informāciju, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Ja piekrītat savas personīgās informācijas vākšanai un izmantošanai, lūdzu, izlasiet mūsu vietnes konfidencialitātes politiku https://seiko.lv/privacy-policy, tālāk sadaļā “Tiešsaistes aptaujas” atzīmējiet piekrišanas lodziņu un noklikšķiniet uz pogas. Pēc tam varēsiet nosūtīt mums e-pasta ziņojumu, kurā ir norādīta mūsu e-pasta adrese uzziņai.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no jūsu pieprasījuma veida mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju mūsu saistītajam uzņēmumam, kas ir atbildīgs par attiecīgajiem produktiem vai reklāmu, lai uzņēmums varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

 

SIA RIPPOL — personas informācijas pieprasījumi

Tiešsaistes uzziņas


Veiciet tiešsaistes pieprasījumu

 

Izdošanas datums: 10.11.2021

Pēdējo reizi atjaunināts 10.11.2021